ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ / Thursday, 24 July, 2014
نقش مهارت های زندگی در ارتقای بهداشت روانی

نقش مهارت های زندگی در ارتقای بهداشت روانیپیشرفت های علمی و فنی سالهای اخیر انسانها را با انبوهی از مسائل و مشكلات گوناگون مواجه ساخته است . كنار آمدن با این فشارهای زندگی و كسب مهارت های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت زندگی او، به اشكال گوناگونی تجلی یافته است. در دوره كودكی این تعارضها جلوه چندانی ندارند، اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواریهای ویژه سنین نوجوانی و جوانی، كشمكشهای درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می كنند. بنابراین به منظور ارتقاء سطح توانایی افراد جهت حل مؤثر این مسائل و مقابله با مشكلات موجود، نیاز به توجه جدی و برنامه ریزی دقیق وجود دارد. زیرا توانایی در حل مسائل و مشكلات نقش تعیین كننده ای در تأمین سلامت روانی، موفقیت فردی و زندگی سالم دارد. (كارشناسی دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی، ۱۳۷۷)،(طارمیان،ماهجویی و فتحی، ۱۳۷۸).
به دلیل این كه اكثریت جمعیت كشور ما را كودكان و نوجوانان مدرسه رو تشكیل می دهند، ضروری است با ایجاد زمینه های مناسب به امر ارتقای بهداشت روانی و سطح سلامت در مدارس پرداخته شود و شرایطی فراهم شود تا مسئولان مدارس، برنامه ریزان، مشاوران، روان شناسان و سایر دست اندر كاران آموزش و پرورش كشور از طریق آشنایی با موضوعات بهداشت روانی، كودكان و نوجوانان را برای دست یابی به روان سالم یاری دهند.
امروزه با استفاده از برنامه های مختلف مانند آموزش مهارت های زندگی، آموزش بهداشت روانی، مداخلات بهداشتی مبتنی بر مدرسه و به ضرورت با درمان های تخصصی می توان به كودكان كمك نمود تا زندگی مفیدتر و رضایتمندانه تری داشته باشند. هدف مداخلات مبتنی بر مدرسه، فراهم آوردن تجاربی است كه از آن طریق بر توانائیهای مقابله ای كودكان در رویارویی با استرسهای محیطی و شرایط نامساعد زندگی بیفزاید.
نتایج برنامه های نوین و جامع بهداشت روانی متنوع بوده است. مثل افزایش حضور مدرسه، افزایش موفقیتهای تحصیلی، كاهش ترك تحصیل و كاهش رفتارهای ضد اجتماعی. همچنین ثابت شده است كه آموزش بهداشت روانی و مهارت های زندگی به كودكان و نوجوانان، منجر به كاهش مصرف دارو، الكل و سیگار می شود. (نوری، طهماسیان و محمدخانی، ۱۳۷۷).
آموزش مهارت های زندگی با ارتقاء بهداشت روانی و آمادگی رفتاری، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می كند. مفهوم آمادگی رفتاری به ۳ عامل بستگی دارد:
۱ـ توانائیهای روانی ـ اجتماعی فرد كه با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد می شود.
۲ـ احساس كفایت و كارآمدی فرد در زمینه مهارت های زندگی
۳ـ قصد و تمایل فرد به اجرای مهارت ها
فرض بر این است كه برای دست یابی به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری، در درجه اول باید بر سلامت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشت. به این منظور برنامه آموزش مهارت های زندگی باید به صورت مداخله دراز مدت انجام شود. مداخله های كوتاه مدت مثلاً مداخله های چند هفته ای، آثار كوتاه مدت بر بهداشت روانی دارند. مداخله های كمی طولانی تر، مثلاً مداخله های چندماهه، بر سلامت روان، مهارت ها و تمایلات رفتاری، احساس خودكارآمدی و كفایت، اثر می گذارند. تنها از مداخله های طولانی مدت یعنی مداخله هایی كه چند سال بطول می انجامد، انتظار می رود كه سلامت روان را بهبود بخشند و بر آمادگی رفتاری اثر گذارند و در نتیجه تغییراتی در رفتارهای سالم و رفتارهای اجتماعی ایجاد نمایند. (نوری و محمدخانی، ۱۳۷۹).
بنابراین برنامه آموزش مهارت های زندگی در یك برنامه مداخله ای كوتاه مدت منجر به بروز تغییراتی در دانش و نگرش و بهبود سطح بهداشت روان خواهد شد. برنامه های یك ساله در عملكرد تحصیلی و آمادگیهای رفتاری، تغییراتی ایجاد می كند، درحالیكه اجرای طولانی مدت اینگونه برنامه ها، منجر به بروز تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی خواهد گردید. (آقاجانی ، ۱۳۸۱).
مهارت های زندگی شخص را قادر می سازد تا دانش، نگرش و ارزشهای وجودی خود را به توانائیهای واقعی و عینی تبدیل كند تا بتواند از این توانائیها در استفاده صحیح تر نیروهای خود بهره گیرد و زندگی مثبت و شادابی را برای خود فراهم سازد.
شخصی كه از مهارت های زندگی در مراوده و ارتباط با دیگران كمك می گیرد، به احراز موفقیتهای ذیل نائل خواهد شد:
الف ـ قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت نسبت به گفتار دیگران
ب ـ انجام به موقع كار با توجه به شرایط زمان و مكان
ج ـ برنامه ریزی و كوشش در امور مفید و دوری از هر كار بی فایده
د ـ رازداری و كنترل گفتار
هـ ـ برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع تاریخ گذشته
و ـ تقویت خودپنداره و اتكاء به نفس
ز ـ استفاده از ظرفیتها و كنش های هوش
همچنین مهارت های زندگی اثر مناسبی در جهت كاهش آسیبهای فردی و اجتماعی خواهند داشت و با ایجاد نگرشهای اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه هر فعالیت نقش خود را اثبات خواهند نمود.
یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر آن با تغییراتی كه كسب این مهارت ها در افراد بوجود می آورد، برداشت و نگرش دیگران را هم تحت تأثیر قرار می دهد. یادگیری مهارت های زندگی در دوران نوجوانی و جوانی، اثرات نسبتاً پایداری بر ساخت شخصیت آنان خواهد داشت، رفتارهای تحصیلی آنان را مؤثر، آینده نگری آنان را مثبت و انگیزه كاری آنان را مضاعف خواهد نمود.
● بنابراین مهارت های زندگی:
الف ـ یكی از عوامل گسترش بهداشت روانی است.
ب ـ ظرفیت و كنش هوش را ارتقاء می بخشد.
ج ـ از فتارهای خشونت آمیز و مخرب فرد جلوگیری می كند.
د ـ تقویت خودپنداره و اتكاء به نفس را سبب خواهد شد.
هـ ـ آسیبهای فردی و اجتماعی را از بین خواهد برد.
و ـ دانش و نگرش واقعی را فراراه آدمی قرار خواهد داد.
ز ـ ارتباطات آدمی را گسترش خواهد داد.
ح ـ قدرت تفكر خلاق و انتقادی را در افراد بوجود خواهد آورد.
ط ـ زمینه ساز ابراز وجود و كسب خودشناسی خواهد شد.
و در نهایت آینده پرثمری را فراراه جوانان قرار خواهد داد و فردایی پرافتخار را برای میهنمان فراهم خواهد آورد. (قمی فر، ۱۳۸۲).
آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود:
۱ـ آموزش مهارت های عام كه با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعاملهای سالم صورت می گیرد
۲ـ آموزش مهارت های اختصاصی به منظور پیشگیری از یك آسیب و مشكل مشخص مثل مهارت قاطع بودن در مقابل فشار گروه و توانایی «نه گفتن» در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد. ( شریعت جعفری، ۱۳۷۸).
آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزشها و نگرشها را به توانائیهای بالفعل تبدیل كند.
مهارت های زندگی، توانائیهایی است كه فرد را قادر می سازد، انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد می نماید. آموختن و به كارگیری مهارت های زندگی، بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین به اندازه و میزان ادراك دیگران از وی اثر می گذارد. مهارت های زندگی، بر ادراك فرد از كفایت خود و اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد و بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد. همراه با افزایش سطح بهداشت روان، انگیزه فرد در مراقبت از خود و دیگران، پیشگیری از مشكلات بهداشتی و مشكلات رفتاری افزایش می یابد. (نوری و محمدخانی، ۱۳۷۹).
برنامه مهارت های زندگی یك مدل آموزشی است كه در كارها و فعالیتهای گروهی سازمان یافته به منظور رشد مهارت های عملی كه برای زندگی روزمره ضروری هستند، كاربرد دارد. به همین جهت شركت فعال اعضای گروه برای یادگیری مهارت های زندگی امری ضروری می باشد، چرا كه روش مهارت های زندگی مبتنی بر یادگیری تجربی است و یادگیری مؤثر را با فعالیت، مشاهده شركت كنندگان دیگر و دریافت بازخورد در نظر می گیرد. در نتیجه محتوای مهارت های زندگی، به جای یادگیری آموزش معلم مدار، یادگیری تجربی و عملی است كه مكانیزم اساسی آن تغییر رفتار افراد است بنحویكه این یادگیریها می تواند به موقعیت خارج از گروه انتقال یابد. در اصل، اثربخشی روش مهارت های زندگی به دلیل تأكید آن بر جنبه های عینی شامل درگیری و شركت فعال افراد، رفتارهای قابل مشاهده و نمایش عینی عقاید می باشد.
از آنجائیكه مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای روانی ـ اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت روان دانش آموزان دارند، به همین جهت در سالهای اخیر، برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافته اند. شواهد نشان می دهند كه اینگونه برنامه ها نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملكرد تحصیلی و كاهش رفتارهای خطرآفرین بین دانش آموزان به دنبال دارند. (آقاجانی، ۱۳۸۱).
بدین ترتیب نقش و اهمیت برنامه مهارت های زندگی با توجه به اهداف سازندهٔ آنها در ابعاد گوناگون زندگی نسل نوجوان و جوان انکارناپذیر می باشد. (آقاجانی، ۱۳۸۱).

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان

همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های طبیعی    شکارگاه ها و زیستگاه های حیات وحش   
بهداشت و سلامت    سلامت    واکسیناسیون    اصول ایمونولوژیک واکسن ها    فاکتورهائی که پاسخ ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهند   
دارو و درمان    فهرست بیماری ها   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های طبیعی    ارتفاعات و قله ها   
شعر و ادب    خاقانی    دیوان اشعار    قطعات   
جامعه شناسی    مردم شناسی    جامعه شناسی ایلات و عشایر   
فرهنگ عامهٔ مردم ایران    بازی ها    انواع بازی ها بدون منطقهٔ بومی   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    نورولوژی    انواع بیماری های نورولوژی    مننژیت آسپتیک، آنسفالیت ویرال و بیماری های پریون    لکوآنسفالوپاتی چندکانونی پیشرونده (PML)   
دارو و درمان    داروهای ژنریک   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    شهرهای ایران   


کلمات در حال جستجو
محسن رضایی    نامه    غزه    فلسطین    محمد خاتمی    روز قدس    راهپیمایی    داعش    قدس    هواپیما    الجزایر    تجمع    مادران صلح    اسرائیل    فوائد معصوم    عراق    رییس جمهور   خلاصه رسانه‌ها
وضع حمل در غزه زیر آتش توپ و تانک - خاورمیانه - اینها تصاویری است که آلیسون باسکرویل، عکاس الجزیره از وضع حمل در بیمارستان الشفای غزه تهیه کرده است.
عرق شرم بر پیشانی نماینده به خاطر قیمت پراید! - امروز در دنيا بحثي كه مطرح است كيفيت بيشتر و قيمت پایین تر است؛ اما در ايران كيفيت كه به كلي فراموش‌شده و در بحث قيمت هم خودروسازان خون مردم را توي شيشه کرده‌اند.
فیلم: پیامبر اسلام برای گذر از سوءظن چه کرد؟ - همچون مغرب‌های پیشین، نخست اسماءالله‌الحسنی را خواهید شنید و در ادامه، نوای ربنا را با صدای یک کودک خوش صدا می‌شنوید. سپس به روال هر غروب، به یکی از مشاغلی اشاره‌ داریم که در این ماه عزیز نیز همچون دیگر استمرار دارد.
احمدی نژاد به افطاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی رفت - احزاب و شخصیت‌ها - محمود احمدی نژاد و جمعی از چهره های سیاسی در افطاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی حضور یافتند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیسیون تحقیق به غزه بفرستد - سفیر ایران به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها در نشست ویژه شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وخیم تر شدن بحران بشر دوستانه در نواز غزه از مجامع بین المللی مسئول ...
نیمه‌کاره ماندن بازی لیل و مکابی با دخالت حامیان فلسیطن - دیدار دوستانه تیم‌های لیل فرانسه و مکابی رژیم اشغالگر قدس به دلیل اعتراض حامیان مردم مظلوم فلسطین و درگیری در درون زمین نیمه‌کاره ماند. این دو تیم در جریان یک دیدار دوستانه در اتریش به مصاف هم رفته بودند.
اولین محموله کمکهای ایران برای غزه به قاهره ارسال شد - سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: اولین محموله کمکهای هلال احمر ایران جهت انتقال به غزه، به قاهره ارسال شده است.
تکالیف شهرداری برای عفاف و حجاب چیست؟ - شهری - دو روز پیش معاون امور عمرانی وزیر کشور، تکالیف ۱۰ گانه شهرداری ها برای عفاف و حجاب را به شهرداران سراسر کشور ابلاغ کرد. اما این وظایف چیست؟
قانونی که ورود نخبگان جامعه پزشکی به دوره های تخصصی را محدود می کند - سلامت - معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: کاهش سهمیه پذیرش آزاد، ورود نخبگان جامعه پزشکی به عرصه‌های تخصصی را محدود می کند.
بان کی مون: آیت الله سیستانی فردی حکیم و اهل تسامح است/ وی الهام بخش جهانیان است - دبیر کل سازمان ملل ضمن تشریح جزئیات دیدارش با آیت الله سیستانی انتخاب رئیس جمهوری عراق را تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان در عراق منجر به از بین ...
چرا روز قدس و حمایت از فلسطین؟ - خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: قدس، قبله نخستین مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و موطن هزاران آواره مسلمان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار، از سال 1948 ...
دولت لایحه فوریتی کمک به کرانه باختری را به مجلس ارائه دهد - در بیانیه سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز قدس آمده است: از دولت انتظار داریم در اجرای تدابیر مقام معظم ولایت مبنی بر «تسلیح کرانه باختری مانند غزه»، لایحه کمک به ...
برگزاری همایش «علوم اجتماعی در جهان اسلام» در آینده‌ای نزدیک/ علوم اجتماعی اسلامی نیازمند توجه به واقعیات اجتماعی است - دومین ضیافت اصحاب علوم اجتماعی اسلامی ایرانی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهر تهران به میزبانی پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی ejtemaee.ir ...
لالیگا قرعه کشی شد/رئال مادرید-بارسلونا چهارم آبانماه در سانتیاگو برنابئو - فوتبال جهان - نخستین ال کلاسکو در فصل جدید روز چهارم آبانماه برگزار می شود.
سقوط هواپیمای الجزایری در آسمان مالی و کشته شدن 110 سرنشین آن - منابع الجزایری از سقوط یک هواپیمای الجزایری و کشته شدن 110 سرنشین آن خبر دادند.
هند 550 میلیون دلار دیگر از بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد - هند امرز سومین قسط از بدهی نفتی خود را به ایران به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز کرد.
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب شد - مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی طی حکمی دکتر اردشیر صالح پور را به عنوان دبیر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد.
مبلغ قرارداد بازیکنان فولاد/ قهرمان با 8.3 میلیارد تیمش را بست؛البته به جز رقم قرارداد بختیار رحمانی - لیگ برتر - لیست مبلغ قرارداد بازیکنان فولاد در لیگ چهاردهم منتشر شد.
لاریجانی :دفاع از انقلاب نباید دولتی باشد/ توسعه کشور بیمار است - مجلس - رئیس مجلس با تأکید بر اینکه دفاع از انقلاب نباید دولتی باشد، گفت: مردم باید با حضور در صحنه‌های مختلف طرح‌ها و اندیشه‌های خود را ارائه و در آینده‌شان نقش‌آفرینی کنند.
محدودیت‌‌های ترافیکی راه‌ها در پایان هفته/ محور چالوس-کرج یک‌طرفه شد - تردد خودروها از ساعت ۱۴ روز جمعه ۳ مرداد تا ساعت ۱ بامداد روز شنبه از کرج به مرزن‌آباد ممنوع بوده‌ و تردد خودرو از ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه تا ۱ بامداد روز شنبه از ۱۵ ...
پیروزی پرگل ایران برابر میانمار / قهرمانی تیم ملی فوتسال امید در تورنمنت چین - فوتبال ملی - تیم ملی فوتسال امید با کسب 3 پیروزی قهرمان تورنمنت بین المللی چین شد.
عاشقانه روز بیست و ششم/خداوند به چه زمانی سوگند خورده است؟/چگونه با کار نیک خودمان را تنبیه کنیم؟ - دین و اندیشه - بیست و ششمین روز از میهمانی خدا فرا رسیده است، از میزبان مهربان و بخشنده یاری می خواهیم تا به تلاش و کوشش مستمر مداومت کنیم و هویت خود را در مقابل مستکبران از دست ندهیم. پرونده امروز به دوستداران اخلاق و نیکویی تقدیم می شود.
خوزستان آب اضافی برای انتقال به دیگر استانها ندارد - بر اساس قوانین بین‌المللی و بحث آب، اگر استانی مازاد آب شرب داشته باشد می‌تواند به سایر مناطق انتقال دهد ولی استان خوزستان این مازاد را ندارد که وزارت نیرو و یا دولت بخواهد با هدف آب‌رسانی به استان‌های دیگر آن هم جهت مصارف کشاورزی لوله‌کشی کند. استان خوزستان فاقد مازاد آب است، معلوم نیست برنامه دولت، بر چه مبنایی انجام می‌شود.
رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد/ با "فواد معصوم" بیشتر آشنا شوید - خاورمیانه - پارلمان عراق امروز پنجشنبه «فواد معصوم» نامزد توافقی کردهای این کشور را به عنوان رئیس جمهورجدید عراق برای دور چهارم ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد.
دلایل بازگشت خارجی‌ها به بازار ایران/ هدیه ویژه دولت به فعالان اقتصادی - رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به فروکش کردن التهابات بازار ارز هدیه دولت تدبیر و امید به فعالان اقتصادی را ایجاد محیط کسب و کار آرام و قابل محاسبه عنوان کرد و گفت: ...
نامه منتشر نشده محسن رضایی به فرمانده گردان های قسام - پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی ، نامه وی که در اوج حملات رژیم صهیونیستی ،خطاب به محمد الضیف فرمانده گردانهای قسام نوشته شده است را منتشر کرد.
سرانجام رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد - دقایقی پیش رأی گیری در پارلمان به پایان رسید و پس از شمارش آرا رقابت به «فواد معصوم» و «حنان الفتلاوی» محدود شد که با کناره گیری الفتلاوی، فواد معصوم کاندیدای اتحادیه میهینی کردستان عراق به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
دستور وزارت صنایع به باشگاه های صنعتی /مبلغ قراردادهایتان را منتشر کنید - لیگ برتر - وزارت صنایع در نامه ای به باشگاه های صنعتی اعلام کرد که مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را منتشر کنند.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق شد - منابع عراقی از پیروزی فؤاد معصوم در انتخابات امروز پارلمان عراق خبر دادند.
هلاکت سخنگوی داعش در موصل - در حمله هوایی ارتش عراق به مانور نظامی داعش در ورزشگاه موصل، سخنگوی این گروه تروریستی و چند نفر دیگر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved