ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳ / Thursday, 24 July, 2014
فقر و انحراف های اجتماعی در ایران

فقر و انحراف های اجتماعی در ایرانشمارزیادی از جامعه شناسان نمی پذیرند كه ” عامل فقر“ را در جایی خارج یا برتر یا تعیین كننده تر از ”سایر عوامل“ پدیدآورنده انحراف های اجتماعی قرار بدهند. به نظر آنان عواملی چند، یا به قول برخی از آنان عواملی فراوان، شامل عوامل ارثی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اتفاقی پدیدآورنده انحراف های اجتماعی اند. برخی از این عوامل در جوامعی خاص یا در برهه های زمانی معین مهمتر می شوند، اما بعدا ممكن است جای خود را به عوامل دیگری بدهند.
این گروه از جامعه شناسان معمولا با روش های پوزیتیویستی دست به تحقیق می زنند. به نظر آنان عوامل گوناگون پدیدآورنده یك حركت یا روند یا انحراف اجتماعی را باید یافت. هرچه فهرست طولانی تر باشد بهتر است. به این ترتیب راه درمان انحراف های اجتماعی نیز در گروی حل شمار فراوانی از مشكلات باقی می ماند. برخورد با این مشكلات نیز وقتی راه و روش های ریشه ای و شناخت علت های اساسی در میان نباشد، به اتلاف وقت و یاس منجر می شود. وقتی یك مشكل از میان می رود مشكل دیگری سر بیرون می آورد و وقتی نوبت به مشكلات آخری می رسد، اولی ها دوباره فعال شده اند. مبارزه با آفت درختی، درخت به درخت و شاخه به شاخه موفقیت آمیز نیست.
درعین حال پژوهشگرانی نیز در حیطه علوم اجتماعی به روش و تفكر سیستمی اعتقاد دارند. به گمان آن ها باید ساختارها و كاركردهای نظام اجتماعی و چگونگی بیرون آمدن عوامل انحراف زا از آن شناخته شوند تا درمان های اساسی ـ گرچه شاید نه لزوما قاطع و یك باره ـ مسیر گردد. در این صورت بجای روش پوزیتیویستی ساده می توان از روش مطالعه تجربی ـ نظری كل گرا یاری گرفت و البته تحلیل های میدانی و آماری نیز می توانند به كامل كردن شناخت كمك كنند.
انحراف ها( یا آسیب ها) ی اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
-سوء مصرف مواد مخدر و دارو
- خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
- همسر آزاری
- كودك آزاری و سوء استفاده از كودكان
-بزهكاری كودكان و نوجوانان
-تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
-شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
- وجود كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار
-خودكشی
-ناآرامی های اجتماعی مكرر و بی هدف یا باهدف های كم اهمیت
- خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی است.
- فساد اداری و مالی و شیوع ارتشاء و اختلاس
اما انحراف ها را برحسب عوامل پدیدآورنده اصلی نیز می توان به صورت زیر از یكدیگر متمایز كرد:
· انحراف هایی كه به ظاهر انحراف اجتماعی هستند اما در واقع جنبه فردی دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرایت اجتماعی ندارند و از عوامل موروثی مانند روان نژندی و اختلال های مغزی ناشی می شوند. خشونت به قصدكشتن افراد ممكن است از این نوع باشد.
انحراف هایی كه جنبه روان پریشی دارند و به اختلال در شخصیت مربوط می شوند. شماری از بیماران دچار افسردگی یا هیپوكندریاك یا برخی انواع اسكیزوفرنی تمایل به خودكشی پیدا می كنند، اما خودكشی به مثابه انحراف یا مشكل اجتماعی امریست جداگانه. به هرحال افزایش انواع روان پریشی و روان نژندی می تواند از نابهنجاری اجتماعی ناشی شود.
انحراف هایی كه منشاء اجتماعی و فرهنگی دارند و از تبعیض ها و تعرض ها و ناهنجادی های اجتماعی ناشی می شوند. این انحراف ها ممكن است به شكل های مختلف متوجه گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف بشود. برای مثال، نبود امكانات فراغتی و رفاهی و فرهنگ بهزیستی و سلامت اجتماعی ممكن است افرادی را از طبقه فرودست تا میانی تا بالایی به سمت موادمخدر بكشاند. محدودیت ها و محرومیت های جنسی نیز می توانند دارا و نادار را به سمت تمایلات انحرافی یا خشونت جنسی و سوء استفاده از كودكان سوق بدهند.
انحراف ها با منشاء سیاسی در واقع در ردیف بالا قرار می گیرند، اما به دلیل اهمیتشان می توان آن ها را در ایران جداگانه طبقه بندی كرد. نبود آزادی های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان و قلم به ویژه در میان اقشار كارگری و روشنفكران، كه نیاز مبرم به بیان دردهای خود دارند، آن ها را به انواع انحراف ها،‌از جمله ناآرامی ها و هرج و مرج های كور می كشاند.
انحراف هایی كه منشاء اقتصادی صرف دارند و عمدتا به فقر و بیكاری و تبعیض و محرومیت مربوط می شوند. بطوركلی، تمام بحث من آن است كه در سراسر جهان انحراف ها با منشاء مستقیم اقتصادی عمده ترین انحراف ها هستند، گیریم در مناطقی مانند ایران و پاكستان سهم و اهمیتشان بیشتر و در مناطقی مانند آمریكا سهم و اهمیتشان كمتر باشد. بررسی های من در ایران نشان می دهند كه ۷۰ تا ۸۰ درصد از انحراف هایی چون گسترش اعتیاد، سوء مصرف و قاچاق موادمخدر را از طریق عوامل اقتصادی می توان توضیح داد.
انحراف هایی كه منشاء تركیبی اقصادی- اجتماعی- سیاسی دارند و به تعبیری آن ها را می توان به ساختار اقتصادی اجتماعی كشور مرتبط كرد. این انحراف ها در واقع واكنش به تبعیض، احساس حقارت و كمبودهای اجتماعی، نوكیسگی، و مصرف و گرایش های ناشی از ثروتمند شدن های ناگهانی یا لجام گسیختگی طبقات بالایی است( چنان كه گاه رانندگی فرزندان آنان مخل جان خود و مردم در خیابان ها می شود). این عوامل نیز پس از عوامل یاد شده در بند بالا بیشترین سهم را در بروز پدیده های انحرافی مانند اعتیاد، تن فروشی و فساد اداری و مالی دارند.
نكته اصلی بحث من در این مقاله آنست كه كاوش در نظام اقتصاد سیاسی كشور و پیدا كردن ریشه های نابسامانی ها و انحراف های اجتماعی در این نظام و ساختارهای آن كه همانا عوامل ریشه ای هستند، بهترین روش برای شناخت انحراف های اجتماعی بشمار می آیند، چه آن ها كه صرفا با عوامل فرهنگی و اختلال های اجتماعی مشخص می شوند، چه آن هایی كه تعارض فرد و جامعه را می سازند، چه آن هایی كه به محرومیت و فقر و بیكاری مربوط اند و چه آن هایی كه به گرایش های طبقاتی ارتباط دارند. در این میان سخن من آنست كه فقر یكی از ریشه ای ترین عوامل اصلی انحراف هاست كه از ساختار اقتصادی و سیاسی ناشی می شود و برگرایش های اجتماعی و اقتصادی متفاوت نیز موثر می افتد و سپس برای ایجاد انحراف، عوامل مشخص را فعال می كند. جامعه شناسان سطحی تنها این عوامل مشخص آخری را آنهم به طور تقلیل گرایانه و جزیی بین مورد توجه قرار می دهند.
به هر تقدیر فقر و محرومیت، نقش جدی در انواع انحراف های اجتماعی در ایران دارند كه شرح مختصر آن را در زیر ارائه می دهم:
در زمینه سوء مصرف مواد مخدر می توانیم موضوع را از دوجنبه تقاضا و عرضه ارزیابی كنیم. از جنبه تقاضا بخش عمده ای از تقاضاكنندگان را افراد بیكار و بی توش و توان تشكیل می دهند كه سهم آنان درمیان معتادان بسیار بالاتر از سهم آنان در كل جامعه است. محرومیت از عوامل رفاهی و اجتماعی و نیز محدودیت شدید از حیث انواع آزادی های فردی و اجتماعی ازعوامل جدی و موثر بر گرایش آنان به مواد مخدر تشخیص داده شده است. از جنبه عرضه نیز خرده فروشان معتاد و فقیر و نیز بیكارانی كه به ازای دریافت پاداش های نه چندان چشمگیر به قاچاق و نگهداری و توزیع اقدام می كنند، نقش اصلی در خنثی كردن جریان كنترل موادمخدر را دارند. به هرحال سوء مصرف در میان اقشار بالایی به عوامل اجتماعی و فرهنگی آنان مربوط می شود.
تن فروشی و قاچاق زنان، جز موارد استثنایی كه از آن به عنوان زیاده خواهی زنانی كه مایلند مشتری پولدارهای خاص باشند و خود نیز ثروتمند یا پولدار شوند، در واقع بطور اساسی به فقر و نیاز مربوط می شود - حتی وقتی این امر از روی رضایت صورت می گیرد. مطالعه در مورد دختران فراری، تن فروشان زیر ۱۸ سال و زنان قاچاق شده به دوبی این واقعیت را نشان می دهد.
شیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بی نظارت در صحنه های مدیریت بالایی كشور مربوط می شود و گرچه در حدود ۷۵ درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری- مالی توسط ۵ درصد از مفسدان صورت می گیرد، اما انواع رشوه ستانی، كم كاری، تخلفات مالی كوچك در واقع به دلیل نیاز و گرانی است كه بتدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.
شایع شدن بزهكاری های كودكان و نوجوانان و افزایش كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار( هم اكنون در حدود ۵۵۰ هزار نفر كودك زیر ۱۵ سال در ایران كار می كنند) بی تردید به فقر و محرومیت و نداشتن بضاعت سرپرستی خانوار مربوط می شود. امروز حتی طرفداران و فعالان حقوق كودك در ایران از این كه بتوان كار كودك را بی هیچ جایگزین درآمدی متوقف كرد ناامید شده اند. در واقع می توان در خیابان ها كودكان آواره را به عیان مشاهده كرد كه در معرض انواع مخاطرات و انواع سوءاستفاده ها هستند.
گرچه افزایش شدید آمار بزهكاریهای متفاوت مانند سرقت و سرقت به زور و تجاوز و خشونت و آدم ربایی در ایران را نمی توان تاحد زیادی به نابهنجاری اجتماعی و ناتوانی مدیریت و نظم و امنیت و قانون و بی پرواشدن جوانان به دلیل اثرگذاری رسانه های ماهواره ای و فیلم های اكشن و غیره منتسب كرد، ‌اما در این مورد نیز انگیزه های اصلی و اقتصادی یعنی فقر و بیكاری یا اعتیاد كه خود چنان كه گفتم تاحد زیادی ناشی از فقر بوده است، نقشی نه كمتر از پنجاه درصد برعهده داشته اند.
نكته بسیارجدی و قابل توجه- گرچه كماكان مورد بی اعتنایی مسئولان – آنست كه افزایش آسیب ها و انحراف ها بدنبال فقر و بیعدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش تبعیض و محرومیت پدید آمده است. در ۱۲ سال اخیر كاربرد سیاست های تعدیل ساختاری كه به نابرابری شدید توزیع درآمد و ثروت انجامیده، امكان سوءاستفاده های كلان مالی را افزایش داده و عدم نظارت دموكراتیك در عرصه های مدیریت را پابرجاتركرده وعامل اصلی برای تشدید تاسف بار انحراف ها و مشكلات اجتماعی بوده است. برنامه های كشور باید بطورجدی به سمت راههای رشد توام با عدالت، توسعه اجتماعی و برابری بیشتر تغییرجهت دهند. اگر چنین نشود آینده ای بس مخاطره آمیز درپیش خواهد بود كه بویژه جوانان میهن ما و حتی جوانان خارج از این كشور را به دلیل تسهیل انتقال موادمخدر تهدید می كند.
فریبرز رئیس دانا
فهرست منابع
۱- Heffernan, William and Kleinig John, from Social Justice to Criminal justice, Poverty and the Administration of Criminal Law( Oxford: Oxford Universitt Press, ۲۰۰۲)
۲-Barbara Hudson, Punishing the poor: Dilemmas of justice and Difference, in From Social Justice to... ibid. , pp. ۱۸۹_۲۱۶.
۳- سخاوت، جعفر، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (تهران: دانشگاه پیام نور ۱۳۸۱)
۴- رئیس دانا، فریبرز، آسیب شناسی اجتماعی در ایران( تهران: دانشگاه علوم یهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۱).
۵ـ رئیس دانا، فریبرز، شادی طلب ژاله وپیران، پرویز، فقر در ایران( تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۰)
۶ـ جغتایی، محمدتقی و همتی، فریده، سیاست اجتماعی، (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۰)
۷ـ رئیس دانا، فریبرز، تحلیلی بر شاخص های فقر و نابرابری در ایران( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱)
۸ـ مدنی سعید، و دیگران، پیامدهای فقر در ایرا( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱).
۹ـ رحمتی، محمدمهدی، ”عوامل موثر در شروع مصرف موادمخدر، با اشاره به وضع معتاران زن“، اعتیاد پژوهشی( سال اول، زمستان ۱۳۸۱) صص ۱۳۱-۱۵۰.
۱۰- رئیس دانا، فریبرز،” بازار موادمخدر در ایران (قیمت، مصرف و تاثیرگذاری تولید خارجی)”. مجله جامعه شناسی( دوره چهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۱) صص ۹۲-۱۰۹.
۱۱- راغفر، حسین، ساختارقدرت، شكاف اجتماعی و فقر ( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱).
۱۲-UNODCCP, Russian Capitalism and Money Laundering(New York: ۲۰۰۱).
۱۳ـDonnison, David, The politics of poverty ( Oxford: Martin Robertson, ۱۹۸۲).
منبع : فرهنگ توسعه

همچنین مشاهده کنید


همچنین سایر کاربران این صفحات را هم دیده‌اند
آموزش    تکنولوژی آموزشی    تاریخچه    تکنولوژی آموزشی در ایران   
کشاورزی جنگلداری و شیلات    محصول    محصولات کشاورزی - محصولات زراعی    غلات    غلات گرمسیری    برنج    کاشت   
سرگرمی    طالع بینی    طالع بینی خورشیدی    مرداد   
دارو و درمان    درمان    بیماری های داخلی    بیماری های عفونی    انواع بیماری های عفونی    عفونت های لیستریائی و مننگوککی    عفونت های مننگوککی   
شعر و ادب    خواجوی کرمانی    دیوان اشعار    غزلیات   
شعر و ادب    محتشم کاشانی    دیوان اشعار    مثنویات   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های تاریخی    گورستان های قدیمی   
خانه و خانواده    آشپزی    کمپوت ها   
صنعت توریسم    فهرست موضوعی و تشریحی جاذبه های ایران    جاذبه های مذهبی    مساجد، تکیه ها و حسینیه های قدیمی   
شعر و ادب    مولوی    دیوان شمس    غزلیات   


کلمات در حال جستجو
بازار پول    بانک مرکزی    تعاونی اعتباری    بانک    طلا    ارز    سکه    قیمت خودرو    خودرو    شورای رقابت    قرارداد    استقلال    وین 6    توافق وین    مذاکرات هسته ای    مذاکرات وین    گفتگو    ظریف    عبدالله    مشعل   خلاصه رسانه‌ها
داروی ارزان‌قیمت مالاریا از سرطان کبد جلوگیری می‌کند - پزشکی - دارویی ارزان قیمت برای درمان مالاریا می‌تواند از سرطان کبد پیشگیری کند. تایید نهایی این تحقیق امیدی تازه برای صدهاهزار نفری است که در خطر ابتلا به این بیماری هستند.
فرودمرگبار هواپیمای تایوانی - حوادث - حادثه هوایی پشت حادثه هوایی، این بار تایوان شاهد سقوط مرگبار یک هواپیمای مسافربری بود.
آیا مخفی کردن وایرلس، امنیت آن را بیشتر میکند؟ - اینگونه به نظر میرسد که تمامی راهنمایی های در راستای حفاظت و امنیت از شبکه وایرلس، به شما پیشنهاد میکنند که در راستای امنیت بیشتر وایرلس خود را با مخفی کردن SSID آن از دید دیگران مخفی نگه دارید. اما آیا این موضوع میتواند به امنیت بیشتر ارتباط شما منجر شود؟ بگذارید نگاهی از نزدیک به این داستان داشته باشیم.
کردهای عراق بر سر ریاست جمهوری این کشور توافق کردند - خاورمیانه - کردهای عراق با نامزدی "فواد معصوم" برای ریاست جمهوری عراق به توافق رسیدند.
رهبر مبارزه با ابولا، در سیرالئون ابولا گرفت - حوادث - شیخ عمر خان، پزشکی که سرپرستی مبارزه با ویروس مرگبار ابولا را در سیرالئون به عهده دارد و از طرف وزیر بهداشت این کشور قهرمان ملی خوانده شده، به این ویروس مرگبار مبتلا شده است.
چهره‌هایی که در فوتبال و والیبال خبرساز شدند/ ستاره‌ای که حسرت به دل رفت! - خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در این هفت روز رو به پایان ورزش چهره‌هایی مانند علی کریمی که خداحافظی کرد، سید جلال حسینی که با حرف و حدیث راهی قطر شد، مهدی تقوی که بازهم ...
فیلم: دونوازی تار حسین علیزاده و زنگ مجید خلج را بشنوید - گالری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی پایتخت در روزهای پیش رو، میزبان برنامه‌های متعددی هستند که بسیاری از آن‌ها در راستای پرداختن به ابعاد گوناگون ماه مبارک رمضان بود و نزدیک شدن به پایان این ماه عزیز، برنامه‌های دیگری نیز آغاز می‌شود که این آخر هفته فرصتی مناسب برای استفاده از آنها است.
مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس اعلام شد/ دریافتی دایی، بالای 2 میلیارد! - فهرست مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس درحالی اعلام شد که در این فهرست مبلغ قرارداد علی دایی بالای 2 میلیارد تومان است. همچنین قرارداد محسن بنگر، پیام ...
رقم قرارداد بازیکنان استقلال منتشر شد/ 6 بازیکن میلیاردی در جمع آبی‌ها - لیگ برتر - باشگاه استقلال رقم قرارداد بازیکنانش را اعلام کرد.
تصویب قطعنامه شورای حقوق علیه اسرائیل/ کدام کشورها رأی ممتنع و منفی دادند؟ - خاورمیانه - شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه ای، یک کمیته بین المللی را مامور بررسی نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در غزه کرد.
از پاش نشدن چک اسپانسر تا شایعه اعتصاب در پرسپولیس - پرسپولیسی‌ها هنوز خاطره فصل قبل را فراموش نکرده‌اند که به خاطر اعتصاب بازیکنانشان جام قهرمانی را از دست دادند. حالا و در آستانه فصل جدید رسانه‌ها اخبار پرسپولیس را به گونه‌‎ای منعکس می‌کنند که گویا قرار است برخی مشکلات در پرسپولیس ادامه دار باشد.
آتش نشان فداکار ایرانی، جهانی شد - جمعی از جوانان ایرانی از طریق شبکه های مجازی از آتش نشان های جهان خواسته اند تا با عکس این آتش نشان ایرانی عکسی بگیرند تا به نوعی تجلیلی از او شده باشد و یاد و خاطره او زنده نگه داشته شود. از این رو، بسیاری از آتش نشان ها در کشورهایی مانند فرانسه، افریقای جنوبی، امریکا، نروژ، استرالیا و ... در این پروژه همکاری کرده اند.
تنها راه علاج، نابودی رژیم صهیونیستی است - حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: این جنایات خارج از تصور، واقعیت ذاتی رژیم گرگ صفت و کودک کشی است که تنها علاجش نابودی و از بین رفتن است البته تا آن هنگام، مقاومت قاطع و مسلحانه فلسطینی ها و گسترش آن به کرانه باختری، تنها راه مقابله با این رژیم وحشی است و ملت ایران نیز روز قدس با خروش عظیم خود، نشان می دهد که یار مظلوم و دشمن ظالم است.
رهبرمعظم انقلاب:راهکار از بین رفتن رژیم صهیونیستی،رفراندوم است/کرانه باختری باید مانند غزه مسلح شود - رهبری - رهبر انقلاب معظم انقلاب تاکید کردند:از بین رفتن رژیم صهیونیستی به معنی قتل‌عام مردم یهودی آن منطقه نیست. باید رژیم حاکم را رفراندوم و انتخاب مردم معلوم کند، منطق دنیا هم این را می‌فهمد. راهکار از بین رفتن رژیم صهیونیستی این است.
ایران متولی اتحادیه فیلمسازی درباره فلسطین شود/ پرپر شدن کودکان در جنگی نابرابر - جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون گردهم آمدند تا جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و اعتراضات خود را نسبت به جنایات وحشیانه اسرائیلی ها ابراز کنند.
آخرین وضعیت صلح در خاورمیانه! - خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این ...
وامهایی که بانک به نفع خودرو سازی ها به مردم می دهد! - بانک‌ها با افزایش وام خودرو می‌خواهند تنها به خودرو‌سازان خدمت کنند، به دلیل اینکه با افزایش این وام، خریداران خودرو مجبور خواهند شد ‌با قبول تحمیل پرداخت سود بیشتر به بانک‌ها، پول بیشتری نیز به جیب خودروسازان بریزند.
رنگی‌ترین تصویر دنیای مهندسی از یک دوچرخه‌سوار - دانش‌های بنیادی - با سی.اف.دی می‌توان تاثیرات متقابل کوچک‌ترین اجزای یک سازه را در برابر سیالات محاسبه کرد. این تصویر نیز نتیجه شبیه‌سازی سی.اف.دی برای یک دوچرخه‌سوار است.
روز قدس، روز غرش علیه استکبار جهانی است - قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، تصریح کرد: روز قدس، روز غرش علیه استکبار جهانی و صهیونیزم ...
فیلم: زیاده گویی چه عوارضی در پی دارد؟ - نوای روح‌بخش اذان، دعای روز بیست و پنجم، سپس سخنان حجت‌الاسلام زائری را می‌شنویم، نوای زیبا دنگ‌شو را می‌شنویم و در پایان نیز با نوای دشتی استاد حسین صبحدل با هم دعا خواهیم کرد.
دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور با رهبر معظم انقلاب - رهبری - جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
رقم قرارداد 19 بازیکن استقلال اعلام شد/ شش یک میلیاردی در بین آبی‌ها - باشگاه استقلال رقم قرارداد بازیکنان این تیم برای حضور در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر را اعلام کرد. مبالغ قرارداد 19 بازیکن تیم فوتبال استقلال در شرایطی اعلام شده ...
حادثه هوایی این بار در تایوان/ 51 نفر کشته شدند - حوادث - فرود اضطراری ناموفق هواپیمایی در تایوان به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.
انتشار تقویم مسابقات لیگ برتر و جام حذفی در فصل 94-93 - لیگ برتر - رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ در نامه ای به مهدی تاج نایب رییس فدراسیون فوتبال ورییس سازمان لیگ تقویم یکسال لیگ برتر و جام حذفی را در فصل 94-93 ارائه داد.
روز قدس حضور حماسی امت اسلامی جهت آزاد سازی قدس از الحاد و شرک است - قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان حمایت از فلسطین را وظیفه هر مسلمان در هر جای دنیا دانسته و حضور حماسی امت اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را جهت آزاد ...
وضعیت مبهم «‌میراث زنجانی» علامت سؤال بزرگ این روزهای لیگ - ۹ روز مانده به آغاز لیگ چهاردهم فوتبال ایران، یکی از شانزده تیم حاضر در این رقابت‌ها با وضعیت عجیب و مبهمی روبه‌رو شده است. روز گذشته، دادستانی کل کشور‌ در اطلاعیه‌ای شرایط فروش باشگاه راه‌آهن تهران را به بعد از انجام کار کار‌شناسی موکول کرد، حال آنکه چند هفته پیش، خبر فروش این باشگاه به حمید استیلی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته بود!
جلسه‌ای برای مهار نابودی جنگلهای بلوط زاگرس/ابتکار: امیدواریم برای احیای جنگل‌های بلوط دیر نشده باشد - محیط زیست - احیاء و نجات جنگل های زاگرس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای احیاء و نجات جنگل ها نیاز به نگاه فرابخشی و تهیه و تدوین برنامه اقدام ملی کوتاه، میان و بلند مدت داریم که این نیز با همراهی و تعامل کلیه دستگاه ها و نهادهای مسئول میسر خواهد بود.
ورود پنج فیلم اولی به سینما / کدام فیلم‌ها به شبکه نمایش خانگی آمدند؟ - سینما - پنج کارگردان فیلم اولی در تازه‌ترین جلسه شورای صدور پروانه ساخت، مجوز تولید دریافت کردند.
اعلام قرارداد بازیکنان و کادرفنی باشگاه ملوان بندرانزلی - لیگ برتر - باشگاه ملوان بندرانزلی رقم قرارداد کادرفنی و بازیکنان این تیم در چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد.
موفقیت راهبردی مقاومت فلسطین در لغو پروازهای بین المللی به فرودگاه تل آویو - یک هفته نامه آلمانی با اشاره به لغو تمام پروازهای بین المللی به فرودگاه بن گوریون، این اتفاق را موفقیتی راهبردی برای مقاومت فلسطین دانست.


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved